[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Legalance ®
Juridische diensten
Legalance ®
Op deze website wordt u enige algemene informatie verstrekt over de diensten van Legalance.

Hoewel Legalance deze website met zorg heeft samengesteld en onderhoudt, kan Legalance niet garanderen dat de aangeboden informatie op ieder moment volledig juist, compleet en actueel is. Behoudens opzet of grove schuld aanvaardt Legalance geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat als gevolg van het vertrouwen op, gebruikmaking van of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Aan de op de website vermelde informatie, kunnen geen rechten worden ontleend.

De website van Legalance bevat voornamelijk onderdelen waarop de intellectuele eigendomsrechten van Legalance en van derden rusten. Zo zijn de afbeeldingen en teksten op deze website auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Legalance, (onderdelen van) deze website elektronisch of anderszins de kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen. Legalance is niet aansprakelijk voor de inhoud van eventuele websites van derden welke op enige wijze gelinkt zijn met (een pagina van) de website van Legalance.
 
Verwezen wordt naar de Algemene Voorwaarden van Legalance die ook op deze website van toepassing zijn.

Wanneer u problemen ondervindt op deze website of met de werking daarvan, dan wordt het op prijs gesteld als u mij daarvan op de hoogte stelt door een email met een omschrijving van het probleem te sturen naar info@legalance.nl. Ik probeer het probleem dan zo spoedig mogelijk op te lossen.

Bij voorbaat dank.
  
Disclaimer
© Legalance, The Netherlands 2010-2024 - All rights reserved | Algemene voorwaarden | Privacy | Disclaimer
Legalance® Juridische diensten