[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Legalance ®
                                                                                                                                                Versie Augustus 2019
Artikel 1:  Begripsbepaling
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Legalance: de eenmanszaak ‘Legalance’, gedreven door A.H. Verhulp.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon - al dan niet handelend in beroep of bedrijf - of rechtspersoon, die een overeenkomst met Legalance sluit inzake door Legalance te verlenen diensten.

Artikel 2:  Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Legalance en overeenkomsten van opdracht tussen Legalance en Opdrachtgever, waaronder ook begrepen aanvullende en vervolgopdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk en opdrachtgericht anders is overeengekomen.
2. Voor zover Legalance in verband met de overeenkomst van opdracht eigen persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerkt, is daarop de Privacy- en cookieverklaring van Legalance van toepassing.

Artikel 3:  De opdracht
1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze tussen Legalance en Opdrachtgever is overeengekomen, waaronder mede begrepen door de ontvangst van de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging.
2. Voor zover overeengekomen geschiedt aanvaarding van de opdracht door Legalance na ontvangst van het te betalen voorschot. Bij een vervolgopdracht geldt deze voorwaarde onverkort.

Artikel 4:  Geheimhouding en integriteit
1. Legalance is verplicht tot geheimhouding van de informatie die haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden ter beschikking komt ten aanzien van Opdrachtgever, zijn onderneming of organisatie en relaties. Hieronder worden mede begrepen wachtwoorden voor toegang tot elektronisch dataverkeer, persoonsgegevens en bedrijfsgeheimen.
2. Op kosten van Opdrachtgever kan voorafgaand aan of tijdens de duur van de opdracht een bewijs omtrent gedrag overgelegd worden en/of een integriteitstoets plaatsvinden.

Artikel 5:  Offerte
1. Een offerte en het daarin opgenomen uurtarief is gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.
2. Tenzij anders bepaald of de offerte in het kader van een  aanbesteding is verstrekt, is een afgegeven offerte vrijblijvend en vervalt deze na verloop van één maand.
3. Indien de offerte een aanbesteding betreft, dient deze bij  gunning van een opdracht als basis voor de overeenkomst van opdracht.
4. Legalance is bevoegd extra werkzaamheden die niet bekend waren op het moment van het geven van de opdracht of van het uitbrengen van de offerte, op basis van gemaakte uren te declareren tegen het standaard uurtarief.
5. Legalance kan niet aan een offerte worden gehouden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Legalance niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Offertes gelden niet bij voorbaat voor toekomstige opdrachten.

Artikel 6:  Uitvoering van de opdracht
1. Legalance zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en streven naar een voor Opdrachtgever aanvaardbaar en bruikbaar resultaat.
2. Opdrachtgever zal datgene doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht door Legalance mogelijk te maken, bij gebreke waarvan Legalance het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Indien ziekte of vergelijkbare persoonlijke omstandigheid zijdens van één van partijen de uitvoering van de opdracht onmogelijk maakt, is deze verhindering niet toerekenbaar. Partijen spannen zich in de werkzaamheden zo spoedig mogelijk voort te zetten.
4. Voor zover nodig, zal Legalance Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
5. Slechts indien schriftelijk is overeengekomen, is Legalance gehouden bij de uitvoering van de overeenkomst de aanwijzingen van Opdrachtgever te volgen.

Artikel 7:  Inschakeling derden
1. Legalance kan, in beginsel na voorafgaand overleg met Opdrachtgever, bij het uitvoeren van een opdracht derden inschakelen, waarbij Legalance steeds de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.
2. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
3. Legalance is voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden niet verder aansprakelijk dan voor door haarzelf uitgevoerde opdrachten, zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden.
4. Door Legalance ingeschakelde derden kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
5. Bij de uitvoering van de opdracht kunnen ingeschakelde derden – indien nodig na overeenkomst of toestemming – over persoonsgegevens komen te beschikken. Informatie over de omgang met persoonsgegevens is opgenomen in de Privacy- en cookieverklaring van Legalance.

Artikel 8:  Wijziging van de overeenkomst 
1. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het, om welke reden dan ook, voor een aanvaardbaar en bruikbaar resultaat noodzakelijk is de te verrichte werkzaamheden te veranderen of aan te vullen, zullen partijen tijdig in overleg treden over het al dan niet wijzigen van de overeenkomst.
2. Wijziging van een aanbestede opdracht wordt in elk geval beheerst door het daarop toepasselijke recht.
3. Indien tot wijziging van de overeenkomst wordt besloten, kan een nieuwe of aanvullende offerte worden uitgebracht.
4. Na schriftelijke goedkeuring van de gewijzigde overeenkomst en/of nieuwe of aanvullende offerte door Opdrachtgever zullen de werkzaamheden dienovereenkomstig worden voortgezet.

Artikel 9:  Declaratie
1. Voor de uitvoering van de opdracht is Opdrachtgever aan Legalance honorarium verschuldigd, vermeerderd met omzetbelasting tegen het geldende tarief.
2. Voor zover niet anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal gewerkte uren van Legalance, afgerond op een kwartier, vermenigvuldigd met het geldende uurtarief zoals toepasselijk op het moment van uitvoering.
3. Legalance kan een voorschot in rekening brengen alvorens haar werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie van de opdracht waarop het voorschot betrekking heeft.
4. Eventuele verschotten, kantoorkosten en andere bijkomende kosten worden doorbelast.
5. Legalance kan jaarlijks een inflatiecorrectie toepassen conform het wijzigingspercentage van de ‘Consumentenprijsindex (CPI)’, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
6. Wijzigingen in het percentage van de verschuldigde omzetbelasting worden per direct doorberekend.

Artikel 10:  Betaling
1. Verrichte werkzaamheden worden maandelijks gedeclareerd.
2. De declaraties van Legalance dienen binnen veertien (14) dagen na datum van declaratie te worden voldaan. Bij gebreke hiervan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
3. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Legalance het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de datum van declaratie.
4. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Legalance het recht te harer keuze de uitvoering van de opdracht op te schorten of te beëindigen.
5. Na afloop van de opdracht wordt Opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij hij binnen één week na de datum  van de laatste declaratie schriftelijk, daaronder mede begrepen per e-mail, bezwaar heeft gemaakt.
6. Betaling dient te geschieden middels overboeking op één van de ten name van Legalance gestelde bank- of girorekeningen.
7. Indien Legalance incassomaatregelen neemt tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten daarvan, met een minimum van 15% van het openstaande saldo, ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 11:  Annulering
1. Annulering van een opdracht ten behoeve van de uitoefening van een publieke taak, beroep of bedrijf van Opdrachtgever dient schriftelijk, waaronder mede begrepen per e-mail, te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn.
2. Bij annulering van een opdracht binnen korte tijd voor aanvang van de werkzaamheden behoudt Legalance zich het recht voor een annuleringspremie van maximaal 80% van het begrote, declarabele honorarium in rekening te brengen.

Artikel 12:  Beëindiging opdracht
1. De overeenkomst van opdracht eindigt door volbrenging van de opdracht of door verstrijking van de overeengekomen periode.
2. Partijen kunnen de overeenkomst van opdracht tussentijds schriftelijk, waaronder mede begrepen per e-mail, opzeggen wegens gewichtige reden. Als gewichtige redenen worden beschouwd veranderingen in de omstandigheden welke van dien aard zijn dat de overeenkomst van opdracht billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.
3. Bij tussentijdse beëindiging als bedoeld in het tweede lid, is Opdrachtgever gehouden de tot aan de ontvangst van de schriftelijke opzegging en daarna voor een goede beëindiging van de opdracht noodzakelijke werkzaamheden bestede tijd te vergoeden tegen het overeengekomen tarief, alsmede eventuele andere verschuldigde kosten.

Artikel 13: Klachten
1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 14 dagen na uitvoering van de werkzaamheden waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Legalance kenbaar te worden gemaakt.
2. Klachten worden zo veel mogelijk in goed overleg afgehandeld.
3. In geval van een naar haar oordeel gegronde klacht kan  Legalance te harer keuze overgaan tot aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
4. Klachten als bedoeld onder het eerste lid van dit artikel schorten de betalingsverplichtingen niet op.
5. Bezwaren over de omgang met persoonsgegevens kunnen worden gericht tot Legalance. Tevens kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegeven.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Iedere schadevergoedingsplicht van Legalance bij aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de opdracht is steeds beperkt tot het bedrag dat door haar bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheids-verzekering in het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
2. Indien er geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de schadevergoedingsplicht van Legalance beperkt tot teruggave van het door haar ontvangen honorarium  (uurtarief) voor die betreffende opdracht, aanvullende opdracht of vervolgopdracht. Bij opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten voor een periode langer dan twee maanden, geldt een verdere beperking van de schadevergoedingsplicht tot de hoogte van het honorarium dat is ontvangen over kalendermaand waarin de schade is ontstaan.
3. Alle aanspraken vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid van Legalance leidde, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of had kunnen komen van de benadeelde partij.

Artikel 15: Vrijwaring
Opdrachtgever, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, vrijwaart Legalance voor alle aanspraken van derden samenhangende met de opdracht en zal in geval van een aanspraak en/of (rechts)vordering alle in verband daarmee in redelijkheid te maken kosten vergoeden.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten
1. De rechten van intellectuele eigendom die in haar beroepsuitoefening tot stand komen of zijn gekomen, berusten bij Legalance. Daarnaast kan Legalance een gebruiksrecht van derden hebben verkregen.
2. Opdrachtgever verkrijgt voor auteursrechtelijk beschermd materiaal een gebruiksrecht beperkt tot het doel waarvoor het document ter uitvoering van  de opdracht is geleverd. Voor zover uit de aard daarvan niet anders voortvloeit, is het (doen) verveelvoudigen, openbaar maken of verspreiden slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming.
3. Bij de uitvoering van de opdracht respecteert Legalance de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever en zijn relaties.

Artikel 17: Archivering
De administratie van Legalance wordt conform de fiscale bewaarplicht gedurende zeven jaar bewaard, waarna het recht bestaat deze te vernietigen. Documenten die ten behoeve van een opdracht onder het beheer van Legalance komen, worden bewaard zolang dit voor de opdracht en eventuele aanspraken nodig wordt geacht. Informatie over het bewaren van persoonsgegevens is opgenomen in de Privacy- en cookieverklaring van Legalance.

Artikel 18: Geschillen
1. De overeenkomsten waarop deze Algemene  Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. De voor de vestigingsplaats van Legalance bevoegde rechter is bevoegd om kennis te nemen van geschillen en vorderingen uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 

Artikel 19: Taal
Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij een vertaling daarvan prevaleren de Nederlandse taalkundige uitleg en juridische context.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50957716 en kunnen tevens worden geraadpleegd en gedownload op www.legalance.nl.

Als aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar:


  
  
Algemene Voorwaarden
© Legalance, The Netherlands 2010-2020 - All rights reserved | Algemene voorwaarden | Privacy | Disclaimer
Juridische diensten